OBJAVE NA FACEBOOK-u U POSLOVNE-SVRHE-I-KORIŠTENJE-PODATAKA-SA-PRIVATNIH-FB-PROFILA-feralis-rijeka

Objave na Facebook-u u poslovne svrhe i korištenje podataka sa privatnih FB profila

Često se pojavljuju razna ne razumijevanja u svezi obrade osobnih podataka na društvenim mrežama a posebice koji se podaci smiju koristiti u poslovne svrhe a koji ne smiju na društvenoj mreži Facebook.

Prvotno je potrebo razlučiti kada se radi o obradi osobnih podataka u poslovne a kada u privatne svrhe jer se GDPR odnosi samo na obradu osobnih podataka u poslovne svrhe.


Facebook profil vs. Facebook stranica

FB profil:
Namijenjen isključivo stvarnim osobama, starijima od 13 godina radi povezivanja s drugim ljudima, kontaktiranja, komuniciranja, izmjene misli, osjećaja i drugo. Koristiti se isključivo u privatne svrhe. To je ono što dobijemo svi samim registriranjem na Facebook-u i obično se sastoji od našeg imena i prezimena.

  • Predstavlja fizičku osobu
  • Koristiti se isključivo u privatne svrhe

(npr. privatni profil: Ines Bolkovac)

FB stranica:
Namijenjena je korištenju u poslovne svrhe i to je alat koji koristimo u svrhe promocije i informiranja o tvrtki, proizvodu, uslugama, raznim aktivnostima, i ostalo.

  • Predstavlja tvrtku, proizvod, uslugu ili drugu poslovnu aktivnost
  • Koristiti se u poslovne svrhe.

(npr. poslovni profil za tvrtku: Feralis Grupa, centar zaštite podataka)


Objava podataka na Facebook stranici (page) smatra se obradom podataka u poslovne svrhe jer je takva stranica istome i namijenjena sukladno pravilima Facebook-a te podaci koji su objavljeni na takvim stranicama mogu se nesmetano prosljeđivati tj. koristiti i obrađivati.
Podaci na Facebook profilu smatraju se osobnim podacima koji se koriste isključivo u privatne svrhe i ne mogu se koriste u poslovne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika profila.
Međutim, vrlo često nalazimo na situacije da se podaci sa privatnih Facebook profila prosljeđuju ili na drugi način prenose na Facebook stranicu ili na drugi način obrađuju u poslovne svrhe. Isto je suprotno zakonskoj regulativi osim u situaciji kada postoji jasna i dokaziva privola vlasnika osobnog podatka u ovom slučaju vlasnika Facebook profila s čijeg profila se podatak obrađuje. Općom uredba o zaštiti podataka (GDPR) člankom 5. propisano je da se osobni podaci moraju obrađivati pošteno i zakonito što podrazumijeva da za obradu istih mora postojati pravni temelj i svrha. Pravni temelj obrade osobnih podataka propisan je člankom 6. navedene Uredbe.

Drugim riječima, činjenica da je netko sam objavio sliku ili neke podatke na Facebooku u svrhu povezivanja s drugim ljudima, kontaktiranja, komuniciranja, izmjene misli, osjećaja itd., bez obzira da li su isti podaci stavljeni za korištenje javno ili na ograničenu publiku smatra se da isto ne znači da se ti osobni podaci smiju zloupotrebljavati odnosno da je samim time što je neki podatak samoinicijativno objavljen, s njime dopušteno disponirati protivno navedenoj regulativi i drugim propisima (mišljenje AZOP-a).

Odnosno, to što je netko objavio određeni podatak (npr. sliku) na svom privatnom FB profilu i bez obzira što je stavio da je podataka svima tj. javno dostupan, isto ne daje pravo da se predmetni podatak koristi u bilo koje poslovne svrhe od strane trećih osoba bez izričitog pristanka vlasnika profila.

Slijedom navedenoga, za bilo koju vrstu obrade osobnog podataka s Facebook profila (npr. fotografije) u poslovne svrhe (npr. objava na Facebook stranici, portalu, novini i dr.) nužno je postojanje jasnog i dokazivog pristanka u obliku privole (naglašavam da bi takva obrada bila valjana privola mora udovoljavati i imati sve elemente koji su propisani u Smjernicama radne skupine članka 29. 2016/679).


Kazne i naknade šteta

Ukoliko se podatak sa Facebook profila preuzme i koristi bez valjane privole isto podliježe pravu vlasnika profila da zatraži zaštitu od strane AZOP-a što u slučaju da se ustanovi neovlašteno korištenje osobnog podataka za sobom povlači upravnu kaznu sukladno članku 83. Opće uredbe o zaštiti podataka, međutim isto otvara i mogućnost za vlasnika profila za traženje naknade štete sukladno članku 82. iste Uredbe a koja u stavku 1. decidirano navodi:
“Svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Uredbe ima pravo na naknadu od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.”
Slijedom svega navedenog potrebno je voditi računa da se u obradi podataka na Facebook-u koriste podaci koji su objavljeni na Facebook stranicama dok za je za obradu podataka s Facebook profila potrebno pribaviti valjanu privolu kako bi izbjegli moguće kazne i naknade šteta.

Više na: www.feralis.hr i GDPR I FACEBOOK – korištenje podataka u poslovne svrhe


IB