FACEBOOK-I-GDPR-korištenje-podataka-feralis-rijeka

GDPR I Facebook

Vrlo često se pojavljuju razna nerazumijevanja u svezi obrade osobnih podataka na društvenim mrežama a posebice koji se podaci smiju koristiti u poslovne svrhe a koji ne smiju na društvenoj mreži Facebook.

Prvotno je potrebo razlučiti kada se radi o obradi osobnih podataka u poslovne a kada u privatne svrhe.

Naime, objava podataka na Facebook stranici (page) smatra se obradom podataka u poslovne svrhe jer je takva stranica istome i namijenjena sukladno pravilima Facebook-a te podaci koji su objavljeni na takvim stranicama mogu se nesmetano prosljeđivati tj. koristiti i obrađivati. Podaci na Facebook profilu smatraju se osobnim podacima koji se koriste isključivo u privatne svrhe i ne mogu se koriste u poslovne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika profila.

Međutim, vrlo često nalazimo na situacije da se podaci sa privatnih Facebook profila prosljeđuju ili na drugi način prenose na Facebook stranicu ili na drugi način obrađuju u poslovne svrhe. Isto je suprotno zakonskoj regulativi osim u situaciji kada postoji jasna i dokaziva privola vlasnika osobnog podatka u ovom slučaju vlasnika Facebook profila s čijeg profila se podatak obrađuje.

Općom uredba o zaštiti podataka (GDPR) člankom 5. propisano je da se osobni podaci moraju obrađivati pošteno i zakonito što podrazumijeva da za obradu istih mora postojati pravni temelj i svrha. Pravni temelj obrade osobnih podataka propisan je člankom 6. navedene Uredbe.

Činjenica da je netko sam objavio svoje podatke na svom Facebook profilu što bi onda bio temelj za njihovo eventualno korištenje, nikako ne podrazumijeva bilo kakvu zloupotrebu ili obradu u svrhu drukčijom od one za koju su prvotno prikupljeni.

Drugim riječima, činjenica da je netko sam objavio sliku ili neke podatke na Facebooku u svrhu povezivanja s drugim ljudima, kontaktiranja, komuniciranja, izmjene misli, osjećaja itd., bez obzira da li su isti podaci stavljeni za korištenje javno ili na ograničenu publiku smatra se da isto ne znači da se ti osobni podaci smiju zloupotrebljavati odnosno da je samim time što je neki podatak samoinicijativno objavljen, s njime dopušteno disponirati protivno navedenoj regulativi i drugim propisima (mišljenje AZOP-a).

Slijedom navedenoga, za bilo koju vrstu obrade osobnog podataka s Facebook profila (npr. fotografije) u poslovne svrhe (npr. objava na Facebook stranici, portalu, novini i dr.) nužno je postojanje jasnog i dokazivog pristanka u obliku privole (naglašavam da bi takva obrada bila valjana privola mora udovoljavati i imati sve elemente koji su propisani u Smjernicama radne skupine članka 29. 2016/679).