MARKETING I GDPR

MARKETING

Marketing kao pojam koji podrazumijeva aktivnosti kojima se žele otkriti i u konačnici, zadovoljiti potrebe potrošača (ispitanika) zahtjeva komunikaciju koja često može uključivati obradu osobnih podataka.

Najčešće se takva komunikacija ostvaruju slanje personaliziranih pisama poštom, kontaktiranjem putem telefona, putem elektroničke pošte, SMS-om, MMS-om, skočni prozori tzv. Pop-up ali i drugi načini.

Za svaku obradu osobnih podataka mora postojati relevantna pravna osnova, pa tako i za marketing a ona se može pronaći u privoli ispitanika ili u legitimnom interesu poslovnog subjekta (voditelja obrade).

ZAKONITOST OBRADE: PRIVOLA – LEGITIMNI INTERES

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Izjava 47) može se smatrati da postoji legitiman interes kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga.

Opća uredba ne definira što je izravni/direktni marketing, međutim on obuhvaća sve promidžbene ili marketinške materijale, a ne samo komercijalni marketing.

Osim Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama kao poseban zakon uređuje elektroničku komunikaciju koji u članku 107. stavak 1. propisuje kako je uporaba automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava bez ljudskog posredovanja, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući SMS poruke i MMS poruke, u svrhu izravne promidžbe i prodaje dopuštena samo uz prethodno pribavljenu privolu pretplatnika ili korisnika usluga.

Sukladno stavku 2. istog članka, fizička ili pravna osoba može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga,

UZ UVJET

da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka.

  • Napomena: navedeno se ne primjenjuju se na pozive pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje.
   
NAVEDENOG ZAKONITA OSNOVA ZA SLANJE NEWSLETTER-A MOŽE BITI:
1. PRIVOLA – primjenjujući članak 107. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama
2. LEGITIMNI INTERES – primjenjujući članak 107. stavak 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

PRAVO PRIGOVORA

Opća uredba o zaštiti podataka člankom 21. stavak 2. propisuje da ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

 VAŽNO

  • INFORMIRANJE ISPITANIKA O PRAVU NA PRIGOVOR

Najkasnije u trenutku PRVE KOMUNIKACIJE s ispitanikom, ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost na navedeno pravo prigovora te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.

PRAVO NA ZABORAV
 

Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

U skladu s time voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispitanik uložio prigovor na takvu obradu.

(Članak 21. stavkom 2. pravo na brisanje/pravo na zaborav).

USLUGA NE ZOVI
 

Obrada osobnih podataka u svrhu marketinga putem telefona, sukladno članku 11.a Zakona o zaštiti potrošača zabranjeno je upućivati pozive i/ili poruke putem telefona potrošačima koji su se upisali u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona.

REGISTAR SE VODI PRI HRVATSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI ZA MREŽNE AKTIVNOSTI (HAKOM)

U skladu s člankom 47. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama operatori javno dostupnih telefonskih usluga moraju redovito obnavljati javni imenik svojih pretplatnika, osim pretplatnika koji su u pisanom obliku izričito zabranili unošenje svojih podataka u imenik, a koji mora biti javno dostupan svim korisnicima usluga u prikladnom elektroničkom obliku.

Svaki pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama ima pravo zatražiti uključivanje, povlačenje privole, odnosno brisanje svih ili dijelova vlastitih podataka iz objavljenih imenika ili nadopuniti sve ili samo dio podataka koji se odnose na njegovu pretplatu bez naplate troškova sukladno članku 8. Pravilnika o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima.

Pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama takav zahtjev dostavlja isključivo svom operatoru javno dostupne telefonske usluge.


Možemo zaključiti da ćete za kontaktiranje klijenata i potencijalnih klijenata kako bi saznali njihove želje i potrebe ili ih kontaktirali u svezi s nuđenjem svojih proizvoda i usluga, koristiti privolu ili ćete propisati legitimni interes i objaviti ga na način da je dostupan vašim korisnicima uz pružanja informacija koje takva obrada zahtjeva, ovistiti o vašem poslovanju, načinu i vrsti obrade koju provodite.