izbori-za-članove-vijeća-mjesnih-odbora-i-gradskih-četvrti-feralis-rijeka

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti

Određeni gradovi krenuli su sa izdavanjem uputa, odluka i privola za objavu podataka kandidata za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti a što nije zahtjev niti potreba zakonske regulative u području zašite osobnih podataka.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi člancima 57. – 66. regulirano je pitanje mjesnih odbora i gradskih četvrti a koji se po pitanju izbora članova predstavničkih tijela poziva na Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave i na same statute gradova kojima je sam postupak detaljno utvrđen.

Slijedom navedenog, istim je već propisano koji se podaci o kandidatima za članove predstavničkih tijela u vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti moraju prikupiti i objaviti i postupanje s istima te stoga nema potreba za dodatnim o “uputama o zaštiti osobnih podataka” odlukama i privolama jer isto je već propisano i isto je zakonita obrada temeljem članka 6. stavak 1 točka c Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) odnosno,

obrada osobnih podataka je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Također, potrebno je istaknuti da je Državno izborno povjerenstvo RH dana 27. kolovoza 2018. godine donijelo Obvezne upute broj LN III o zaštiti osobnih podataka ur.br.: 507 -02/02—18-3 koje su stupile na snagu 30. kolovoza 2018. godine i objavljene su u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva a kojima se još dodatno daju smjernice za postupanje s osobnim podacima u postupku obrade osobnih podataka izbornih sudionika i drugih osoba koje na bilo koji način sudjeluju na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i u financiranju izborne promidžbe na prijevremenim izborima kao i na prava istih.

Slijedom navedenog izdavanje bilo kakvih dodatnih puta, odluka i slično nije potrebno sa stanovišta obrade osobnih podataka u skladu sa zakonskom regulativom u predmetnom području.

Odluku izbornog povjerenstva o objavi podataka kandidata možete preuzeti OVDJE


IB