MEĐUDJELOVANJE PRIVOLE I DRUGIH OSNOVA OBRADE

Člankom 6. GDPR utvrđeni su načini zakonite obrade osobnih podataka te je opisano šest osnova na koje se pri tome voditelj obrade može pozvati.  Primjena jedne od tih osnova mora biti utvrđena i uspostavljena prije aktivnosti obrade u odnosu na posebnu svrhu.

Odnosno, prije prikupljanja osobnog podatka potrebno je  točno utvrditi na temelju koje zakonite osnove se taj podatak prikuplja.

Primjer: nije dopušteno naknadno upotrijebiti osnovu legitimnog interesa za obradu podatka ako je bilo problema s valjanošću ili prikupljanjem privole.

Zbog obveznog navođenja zakonite osnove na koju se poziva u trenutku prikupljanja osobnih podataka, mora se prije prikupljanja odlučiti o tome koja će se zakonita osnova primijeniti.

Privola predstavlja obradu osobnih podataka u iznimnim situacijama onda  kada su iscrpljene sve mogućnosti obrade preostalih pet zakonitih osnova obrade.  Sama po sebi vrlo je zahtjevna kako bi se udovoljilo svim potrebnim elementima da bi bila zakonita  a koje je uz to uvijek potrebno moći i dokazati. Također, potrebno je voditi i odgovarajuću evidenciju privola koja se predaje nadzornom tijelu na zahtjev što predstavlja dodatan napor u radu.  Brisanje podataka prilikom povlačenja privole također je jedan od elemenata koji je potrebno nužno zadovoljiti a koji također može predstavljati problem u radu.

Onda kada je postojala mogućnost obrade osobnog podataka na nekoj dugoj osnovi (npr. radi sklapanja ugovora) a koristila se privola, tada privola nije važeća i dolazi do kršenja odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

 Ne smatra se mogućim prebacivanje osnova za obradu  iz npr. privole na osnovu radi sklapanja ugovora iz  razloga što se prilikom samog prikupljanja osobnog podatka ispitanika moralo jasno informirati o zakonitoj osnovi prikukupljanja i obrade. Radna skupina iz članka 29.

 

Stoga se na taj način onda voditelj obrade dovodi u situaciju da nema zakonitu privolu a niti se može pozvati da je vršio obradu na drugoj zakonitoj osnovi bez obzira što je tu drugu zakonitu osnovu imao.

Preporuka je uvijek dobro razmisliti o  zakonitoj osnovi za obradu   prije samog prikupljanja osobnog podatka te koristiti privolu samo u situacijama  kada je stvarno potrebna a sstvorene su pretpostavke za istu