Seminar:  Službenik za zaštitu podataka, razina I

Trajanje: do 16h

Preporuka:

Prvi dan: 6 sati
Drugi dan: 6 sati
Treći dan: 4 sata

U dogovoru s kandidatom raspored trajanja edukacije moguće je rasporediti drugačije. 

Način održavanja: InHouse, OnLine

Službenik za zaštitu podataka, razina I je važna za sve koji preuzimaju ulogu službenika za zaštitu podataka. Njihove odgovornosti su znatno šire od razumijevanja GDPR-a, a obuhvaća razumijevanje uloge DPO-a i njenog odnosa s ostatkom organizacije, kao i komunikaciju sa ispitanicima i Nadzornim tijelom.

PROGRAM:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

 • Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka
  • imenovanje i mogući sukobi interesa
  • glavne zadaće i mjesto rada
  • neovisnost u radu i postupanju
  • savjetovanje uprave 
  • savjetovanje, pružanje smjernica i implementacija mjera zaštite
  • praćenje i održavanje usklađenosti implementiranih mjera zaštite
  • komunikacija s ispitanicima i nadzornim tijelom

 • Usklađivanje poslovanja s GDPR 

 • Sigurnost obrade: tehničke i organizacijske mjere zaštite

 • Načela obrade osobnih podataka
  • definiranje svakog načela i primjena istog u praksi
  • vježba 

 • Zakonitost obrade osobnih podataka
  • analiza svih zakonitih temelja za obradu s primjerima
  • utvrđivanje legitimnog interesa i potrebnih procedura s primjerima iz prakse
  • procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
  • privola - izazovi u primjeni
  • vježba - utvrđivanje valjane osnove za obradu i potrebnih procedura

 • Evidencija aktivnosti obrade 
  • Utvrđivanje aktivnosti obrade
  • Upute i savjeti za vođenja evidencije
  • Primjeri iz prakse

 • Izvršitelji obrade
  • utvrđivanje izvršitelja obrade
  • odgovornost izvršitelja
  • podizvršitelji obrade
  • provjera usklađenosti izvršitelja 
  • uređenje odnosa s izvršiteljima 
  • izazovi i zamke pri uređenju odnosa

 • Prava ispitanika
  • objašnjenje svakog prava pojedinačno s primjerima
  • informiranje o obradi, kada i na koji način s obzirom na samu obradu
  • primjeri iz prakse
  • ostvarivanje prava ispitanika

 • Postupanje u slučaju incidenta

 • Kazne i moguće naknade šteta

 • Aktualni primjeri