gdpr-videonadzor-feralis-rijeka

GDPR i videonadzor – Javne površine

ZAKONITOST OBRADE

– Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – svrha: radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine. [1]

– Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javni površinama – svrha: obavljanje poslova i zadaća tijela javne vlasti

Poslovi privatne zaštite na javnim površinama jesu poslovi tjelesne i/ili tehničke zaštite koji se obavljaju sukladno važećim propisima koji uređuju djelatnost privatne zaštite, a kojima je svrha podizanje razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama. [2]

JAVNA POVRŠINA

Javna površina je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima: javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. [3]

Parkirališta, groblja, tržnice i površine rekreacijskih centara ne smatraju se javnim površinama.

OBJEKTI JAVNIH POVRŠINA

Objekti javnih površina su svi objekti (zgrade, kiosci, ulična rasvjeta, ograde, reklamni i drugi panoi, tramvajske nadstrešnice i dr.) koji se nalaze na javnim površinama i u vlasništvu su ili posjedu jedinica lokalne samouprave. [4]

IZVRŠITELJ

Djelatnost privatne zaštite na javnim površinama mogu obavljati pravne osobe, obrtnici i unutarnje čuvarske službe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne (tjelesne i/ili tehničke) zaštite uz uvjet da je jedinica lokalne samouprave prethodno ishodila odobrenje za obavljanje tih poslova od strane nadležne policijske uprave.

UGOVOR – ČUVARSKA SLUŽBA

Čuvarska služba koja obavlja poslove privatne zaštite na javnoj površini, dužna je ugovor sklopljen s naručiteljem poslova dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležne policijske uprave koja provodi nadzor nad obavljanjem zaštitarske djelatnosti, najkasnije 24 sata prije početka obavljanja navedenih poslova.

Ugovor mora sadržavati odredbe o vrsti, opsegu i načinu obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama, perimetru štićenja javne površine te podatke o vremenu trajanja ugovora.
Kao prilog ugovoru, dostavlja se i popis zaštitara, čuvara i zaštitara – tehničara koji će obavljati navedene poslove s identifikacijskim brojevima njihovih iskaznica. [5]

UGRADNJA VIDEONADZORA

Sustav videonadzora ugrađuje se na postojeće objekte javnih površina ili, za tu namjenu posebno izgrađene objekte, koji su u vlasništvu ili posjedu jedinice lokalne samouprave i mora zadovoljavati tehnički uvjet ispravnosti i funkcionalnosti, odnosno ispunjavati svrhu za koju je ugrađen.

Način provedbe ugradnje videonadzora na javnim površinama mora sadržavati sve elemente propisane pravilnikom koji uređuje područje provedbe tehničke zaštite. [6]

PROVEDBA TEHINIČKE ZAŠTITE

Provedba tehničke zaštite razumijeva:

1. snimku postojećeg stanja štićenog objekta i analizu problema s ocjenom;
2. izradbu prosudbe ugroženosti;
3. izradbu sigurnosnog elaborata;
4. definiranje projektnog zadatka;
5. projektiranje sustava tehničke zaštite;
6. izvedbu sustava tehničke zaštite;
7. stručni nadzor nad izvedbom radova;
8. obavljanje tehničkog prijama sustava tehničke zaštite;
9. održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite;
10. uporaba sustava tehničke zaštite.

Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar perimetra tehničke zaštite koji odvaja štićeni prostor ili građevinu od okolnog prostora. [7]

Projektnu dokumentaciju smiju izrađivati samo pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o privatnoj zaštiti. [8]

KAMERE – KARAKTERISTIKE

Rezolucija kamera mora osigurati 130 pix/m (piksela po metru) što predstavlja prepoznavanje osoba u sceni/kadru. Snimač mora podržavati snimanje videoinformacija od 130 pix/m za svaku kameru po svakom kanalu.

Način provedbe ugradnje videonadzora na javnim površinama mora sadržavati sve elemente propisane pravilnikom koji uređuje područje provedbe tehničke zaštite. [9]

SERVIS TEHNIČKE ZAŠTITE

Vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužan je održavati u ispravnom stanju ugrađeni sustav tehničke zaštite kao i njegove dijelove i najmanje jednom (1) godišnje ih servisirati. Poslove održavanja i servisiranja mogu obavljati osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Izvođač je dužan osigurati održavanje i servisiranje sustava u jamstvenom roku, a na zahtjev korisnika ponuditi održavanje i servisiranje izvan jamstvenog roka te je dužan omogućiti isporuku potrebnih pričuvnih dijelova u razdoblju pet (5) godina od dana puštanja sustava u rad. [10]

VLASNIK MATERIJALA

Vlasnik videonadzora, kao i snimljenog materijala je jedinica lokalne samouprave i odgovorna je za njegovo održavanje, ispravnost i funkcionalnost te zakonito korištenje videozapisa.

OBAVIJEST O VIDEONADZORU JAVNE POVRŠINE

Pisanu obavijest da se prostor štiti videonadzorom jedinica lokalne samouprave dužna je istaknuti na vidnom mjestu na javnoj površini tako da je mogu vidjeti osobe koje ulaze na štićeni prostor javne površine iz svih smjerova. [11]

VRIJEME POHRANE

Jedinica lokalne samouprave dužna je čuvati materijal snimljen videonadzorom najmanje 168 sati na mediju na kojem je pohranjen, a na pisani zahtjev tijela nadležnog za provođenje kaznenog progona, radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku, dužna ih je predati bez naknade. [12]

MJESTO POHRANE

Snimač na koji se pohranjuje materijal snimljen videonadzorom javnih površina i snimljeni materijal moraju biti smješteni u štićenom prostoru jedinice lokalne samouprave na način da se osigura zaštita od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otuđenja snimača odnosno snimljenog materijala.

Štićeni prostor jedinice lokalne samouprave mora imati odgovarajuću kontrolu ulaska/izlaska u/iz prostora na način da se svaki ulazak/izlazak osoba pisano evidentira.

Snimač mora biti u posebnom kućištu koje je mehanički učvršćeno za podlogu (zid, pod), a snimljeni materijal koji nije pohranjen na samom snimaču već na drugom mediju (CD, DVD, VHS) mora biti smješten u ormaru s otvaranjem putem sigurnosne mehaničke ili numeričke brave.

U štićenom prostoru u kojem je smješten snimač mora biti ugrađen sustav videonadzora koji se sastoji od najmanje jedne videokamere rezolucije minimalno 480 TVL, a snimača 4 CIF (704×576) odnosno više od 400 TVL.

Iznimno, u slučaju da se snimke s videokamera pohranjuju na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri ili pored kamere, navedeni mediji moraju biti smješteni tako da su nedostupni neovlaštenim osobama.

PRISTUP SNIMKAMA

Pristup štićenoj prostoriji i snimaču smije imati samo čelnik jedinice lokalne samouprave ili osoba koju on za to ovlasti.

U štićenom prostoru u kojem je smješten snimač mora biti ugrađen sustav videonadzora koji se sastoji od najmanje jedne videokamere rezolucije minimalno 480 TVL, a snimača 4 CIF (704×576) odnosno više od 400 TVL.

Iznimno, u slučaju da se snimke s videokamera pohranjuju na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri ili pored kamere, navedeni mediji moraju biti smješteni tako da su nedostupni neovlaštenim osobama. [13]

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Vlasnik ili korisnik objekta u kojem je ugrađen video nadzor ne smije koristiti podatke o osobama prikupljene sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene. [14]

OBAVIJEST O VIDEONADZORU OSTALO [15]

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

SADRŽAJ OBAVIJESTI [16]

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:
– da je prostor pod videonadzorom
– podatke o voditelju obrade
– podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

INFROMACIJE SUKLADNO ČLANKU 13. GDPR (obično primjenjive na videonadzor)
(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
(d) ako se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane;
(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima;
(f) ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti.

U trenutku kada se osobni podaci prikupljaju voditelj pruža ispitaniku dodatne informacije koje su potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada:

– razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
– postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;
– pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
– ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Navedeno se ne primjenjuju se ako i u onoj mjeri u kojoj ispitanik već raspolaže informacijama.1. [Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka čl.32.] [1]

2. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.3] [2]

3. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.2.] [3]

4. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.2.] [4]

5. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.6.] [5]

6. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.12] [6]

7. [Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/2003) čl.4.] [7]

8. [Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite čl.10.] [8]

9. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.12.] [9]

10. [Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite čl.23.] [10]

11. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.13.] [11]

12. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.14.] [12]

13. [PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA čl.14.] [13]

14. [Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite čl.24.] [14]

15. [Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka čl.27.] [15]

16. [Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka čl.27.] [16]